Hà Giang
Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội Kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội
BHG - Ngay từ khi thành lập, tháng 2/1930, trong Cương lĩnh chính trị, Đảng ta đã chủ trương tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên CNXH, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Qua hơn 90 năm lãnh đạo đất nước vượt lên muôn vàn thử thách và có những lúc tưởng như ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng đất nước ta vẫn vững vàng. Và thành quả hôm nay, giữa thế giới đầy biến động, Việt Nam đang vững vàng phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Đó lời khẳng định về thành quả lãnh đạo đầy vẻ vang, tự hào của Đảng. Đồng thời khẳng định con đường đi lên CNXH là mục tiêu kiên định, không thay đổi ở Việt Nam.
Xem theo ngày
Chống lợi dụng phản biện để... phản bội
10:01, 20/06/2022
Phản biện xã hội là kênh quan trọng giúp đường lối, chủ trương, chính sách ban hành được đúng đắn và đi nhanh vào cuộc sống. Thế nhưng, cũng có không ít người đã lợi dụng phản biện để tạo mâu thuẫn, gây rối, thậm chí chuyển thành phản bội đồng chí, đồng đội; phản bội Tổ quốc; phản bội nhân dân.
Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững chắc
14:48, 13/06/2022
BHG - Bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới chỉ có tiền đề về chính trị trong khi phải xây dựng tổng thể mọi mặt của một chế độ xã hội mới; đây là thời kỳ đấu tranh quyết liệt giữa “cái cũ” với “cái mới” trên mọi mặt của đời sống xã hội, cái cũ không “tự nguyện” mất đi mà ngược lại, chống lại cái mới ra đời còn “yếu ớt”, nhưng xu hướng cái mới sẽ thắng và thay thế cái cũ - đó là quy luật tất yếu của lịch sử tự nhiên, xã hội và tư duy.
Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc
10:13, 09/06/2022
BHG - Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với những đặc điểm riêng mà nhiều quốc gia khác không có. Với 54 dân tộc anh em, dân số giữa các dân tộc rất khác nhau, có dân tộc có số dân trên một triệu người như Tày, Thái, nhưng cũng có dân tộc chỉ có vài trăm người như Pu Péo, Rơ-măm, Brâu... Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân cư. Các dân tộc Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ; địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số (DTTS) thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Đặc biệt, khác với nhiều quốc gia đa dân tộc khác trên thế giới, các DTTS Việt Nam không có khu vực lãnh thổ riêng mà sống xen kẽ với nhau.
Sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
09:27, 06/06/2022
BHG - Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam - cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin đã, đang và sẽ soi đường cho dân tộc ta đi lên trong thế giới đầy biến động. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước càng đi vào chiều sâu thì tư tưởng Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ giá trị và sức sống trường tồn, là nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”: Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam
16:12, 29/05/2022
BHG - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động  về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều ý nghĩa, là một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của Đảng và nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”: Ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và nhân dân về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
10:40, 26/05/2022
BHG - …Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (Tiếp theo bài đăng ngày 19.5)
16:08, 24/05/2022
Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước.
Không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế sự lãnh đạo của Đảng ở nước ta
09:43, 17/05/2022
BHG - Mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các thế lực thù địch là chống phá và làm suy yếu Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của nhân dân đồng lòng đi theo Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với những thành tựu to lớn đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
16:04, 16/05/2022
BHG  -  Ngày 26.4.2022, Tỉnh ủy ban hành văn bản số 225-KH/TU về Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm rõ nội dung tác phẩm, nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam...
Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
08:57, 15/05/2022
BHG - Hiện nay, các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, đã và đang quyết liệt phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc ta. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ - đội dự bị tin cậy của Đảng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với phương châm kiên định, sáng tạo, phát triển
08:05, 25/04/2022
BHG - ​​​​​​​Trước Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối đã “cố đi tìm đường cứu nước theo lối mới” nhưng đều thất bại. Chính lúc đó, Hồ Chí Minh với lòng yêu nước thương dân cháy bỏng nên đã quyết tâm phải tìm cách làm sao “cứu lấy dân ta, cứu lấy nước ta”. Người bôn ba qua nhiều châu lục, tìm tòi trải nghiệm và đã bắt đúng mạch thời đại. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin “cái cẩm nang thần kỳ” cần thiết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Nhân dân ta. Kể từ đó, chủ nghĩa Mác-Lênin là “kim chỉ nam” cho con đường giải phóng dân tộc.
Thường xuyên, quyết liệt đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”
20:20, 07/04/2022
​​​​​​​BHG - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đã liên tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá, bằng cách ngoài việc công kích trực diện vào nền tảng tư tưởng, chúng tuyên truyền kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ. Chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự...
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
09:12, 16/03/2022
BHG - Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện Đại hội VII của Đảng, trong đó nêu rõ: Quốc hội cần hướng vào việc thực hiện hai yêu cầu cơ bản: Một là xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước có năng lực định ra một hệ thống luật pháp đồng bộ đáp ứng được yêu cầu mới của sự phát triển KT-XH và quản lý mọi mặt xã hội văn minh, tiến bộ; hệ thống pháp luật đó là cơ sở bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực thi có hiệu quả, là một nhân tố trọng yếu làm cho các quan hệ xã hội của chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Hai là, bảo đảm quyền lực và hiệu lực trên thực tế của Quốc hội, do Hiến pháp quy định.
''Quét sạch chủ nghĩa cá nhân''
10:34, 22/02/2022
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân” trong con người mình.